Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

En, maar, omdat, zoals .. Voegwoorden

Er zijn verschillende groepen van voegwoorden om zinnen met elkaar te verbinden en de meest gebruikte vorm is waarbij we zin A en zin B met elkaar verbinden op de volgende manier:
  • Zin A, voegwoord zin B
Er zijn een aantal gevallen waar voegwoord alleen aan het begin van de zin gebruikt kan worden (bijvoorbeeld además, sin embargo, por lo tanto): 
  • Voegwoord zin B, zin A
We hebben de belangrijkste Spaanse voegwoorden hieronder op een rijtje gezet aan de hand van 6 groepen voegwoorden die je in het onderstaand plaatje kunt zien. 
Spaanse voegwoorden

Let op: 
1. Er zijn voegwoorden die met indicativo een andere betekenis hebben dan met gebruik van subjuntivo. Deze voegwoorden hebben we hieronder met een "*" aangeduid.
Voorbeeld:
  • Como llegas tarde no comes > Gezien je te laat komt, eet je niet. 
  • Como llegues tarde no comes > Mocht je te laat komen, eet je niet.
Eerste zin is met indicativo en como is dan causaal voegwoord, in de tweede zin como is condicional voegwoord omdat we subjuntivo gebruiken.

2. Subjuntivo gaat typisch met voegwoorden condicional (als), finalidad (opdat) en concesivas (ook al), terwijl de andere groepen voegwoorden met indicativo gaan.Lijst van Spaanse Voegwoorden


Opsomming (de adición): A en B
Y
En
Tal como
Zoals
Del mismo modo
Op dezelfde manier
Además
Bovendien (begin van de zin)
También
Ook (niet aan begin van de zin)
Ni
Noch
Tampoco
Ook niet (niet aan begin van de zin)

Oorzaak (causales): B is oorzaak van A
Porque
omdat
No porque +subj
niet omdat
Puesto que
aangezien
Ya que
aangezien
Dado que
gegeven dat
El hecho de que +subj
het feit dat
A causa de
als gevolg van
Debido a (que)
ondanks dat
Gracias a (que)
dankzij
Pues
omdat (gebruik meer gecultiveerd)
Como*
gezien (meer in spraak met een kritische toon)
Por + infinitivo
om, voor (bijv. iets doen om iets te krijgen)
*como is met indicativo een causaal voegwoord. Als het met subjuntivo gaat, dan is het een conditioneel voegwoord dat je in de groep condicionales later hier kunt zien.

Gevolg (consecutivos): B is gevolg van A
Así que
zodat
Entonces
dus
Por eso
daardoor
Por consiguiente
daardoor
Por lo tanto
daarom (begin van zin)
Conque
daarom (meer gebruik in oraal)
De ahí que +subj
en vandaar
De modo/manera/forma que*
op zodanige manier dat
Tan/tal/tanto/uno/cada que*
zo … dat
*De laatste voegwoorden met indicativo betekenen "op zodanige manier dat". Met subjuntive is de betekenis "opdat" (voegwoord finalidad).

Voorwaarde (condicionales): B is voorwaarde voor A
Si**      
als
Siempre que +subj
altijd als
Siempre y cuando +subj
altijd als
Con tal (de) que +subj
zolang als
En caso de que +subj
in het geval dat
Con la condición que +subj
alleen op voorwaarde dat
Mientras +subj
alleen terwijl (als voorwaarde)
Con que +subj / sin que +subj
het is voldoende als / zonder dat 
Como* +subj
mocht (mocht je te laat komen, .. - dreigende toon)
De + infinitivo
mocht hebben (mocht ik het geweten hebben, ..)
Por si**
voor het geval dat
Como si +subj imp
alsof

A menos que +subj
tenzij 
A no ser que +subj
tenzij
Excepto que +subj
behalve als
Salvo que +subj
behalve dat
* Como met indicativo is een causaal voegwoord en betekent gezien.
** Si en Por si gaan met indicativo of subjuntivo imperfecto, zie de posts Als Hypothese ..., voor gebruik van beide vormen. 

Meer details over het gebruik van deze voegwoorden kun je vinden in: 

Doel (finalidad): B is het doel van A
Para que +subj
opdat
A fin de que +subj
met het doel dat
Con el proposito de +subj
met het doel dat
Con el fin de que +subj
met het doel dat
De modo/forma/manera que +subj
op een manier dat

Tegenstelling (de oposición): B is niet verwachte resultaat van A
Pero
maar (niet aan begin van zin)
Sin embargo
maar (begin van zin)
Aunque/a pesar de que/por más que*
ook al
Sino
maar (als voorafgaand een negatief argument wordt verteld)
*Zie voor gebruik van aunque de post Concessief of Condicioneel Voegwoord

Concessief (concesivas): Onafhankelijk als B gebeurt, gebeurt A
Aunque* +subj
zelfs als
Aun cuando/a pesar de que +subj
Zelfs als
Por más/mucho/nada/poco que +subj
hoe veel/weinig/beetje dat
Por muy/mucho … que +subj
Hoe erg .. dat
Así +subj
Zelfs als
Si bien
Zelfs als
*Zie voor gebruik van aunque de post Concessief of Condicioneel Voegwoord


Tijd (temporales): A en B volgen elkaar op in tijd
Hieronder laten we de belangrijkste voegwoorden van tijd zien:

Spaanse voegwoorden van tijd

Antes de que +subj
voordat
Cuando*
wanneer, toen
Después de (que)*
nadat
Desde que*
vanaf
Apenas, en cuanto *
zodra
Ni bien*
zodra (juist op het moment, oraal gebruik)
No bien*
zodra (juist op het moment, schriftelijk gebruik)
Hasta que*
totdat
Mientras, Al mismo tiempo que*
Terwijl op dat moment
Según, a medida que*
Terwijl gedurende
Una vez que*
Eenmaal als
* Met deze woorden kun je de indicativo en subjuntivo gebruiken. Indicativo is als het al gebeurd is, nu gebeurt of onhankelijk van een moment zoals "elke keer" of "altijd". 
Subjuntivo gebruik je hier als het mogelijk nog gaat gebeuren en dus nog niet gebeurd is. Je kunt met de subjuntivo vaak "zodra + gaan" het voegwoord vervangen.

Voorbeeld:
  • Cuando vienes a Buenos Aires siempre tienes que visitarme. > Wanneer je naar Buenos Aires komt, moet je me (altijd) bezoeken. (indicativo)
  • Cuando vengas a Buenos Aires tienes que visitarme. > Zodra je naar Buenos Aires gaat komen, moet je me bezoeken.

Zie voor meer details over subjuntivo de post Gebruik Subjuntivo.

Plaats en Locatie: A en B zijn aan elkaar plaats gerelateerd
Donde
waarStad Bogota in Colombië
Stad Bogota in Colombië

Geen opmerkingen: