En, maar, omdat, zoals .. Voegwoorden

In het Spaans zijn er verschillende groepen van voegwoorden om zinnen met elkaar te verbinden. Meest gebruikte vorm van een voegwoord is waarbij we zin A en zin B met elkaar verbinden op de volgende manier:
  • Zin A, <voegwoord> zin B
En er zijn een aantal gevallen waar voegwoord alleen aan het begin van de zin gebruikt kan worden (bijvoorbeeld además, sin embargo, por lo tanto): 
  • <Voegwoord> zin B, zin A


We hebben de belangrijkste Spaanse voegwoorden hieronder op een rijtje gezet aan de hand van de 6 groepen voegwoorden die je in het onderstaand plaatje kunt zien. 


Spaanse voegwoorden

Let op: 

1. Er zijn voegwoorden die met indicativo een andere betekenis hebben dan met gebruik van subjuntivo. Deze voegwoorden hebben we hieronder met een "*" aangeduid.

   Voorbeeld:

  • Como llegas tarde no comes > Gezien je te laat komt, eet je niet. 
  • Como llegues tarde no comes > Mocht je te laat komen, eet je niet.
Eerste zin is met indicativo en como is dan causaal voegwoord, in de tweede zin como is condicional voegwoord omdat we subjuntivo gebruiken.

2. Subjuntivo gaat typisch met voegwoorden condicional (als) en finalidad (opdat), terwijl de andere groepen voegwoorden met indicativo gaan.Lijst van Spaanse VoegwoordenOpsomming (de adición): A en B


Y
En
Tal como
Zoals
Del mismo modo
Op dezelfde manier
Además
Bovendien (begin van de zin)
También
Ook (niet aan begin van de zin)
Ni
Noch
Tampoco
Ook niet (niet aan begin van de zin)


Oorzaak (causales): B is oorzaak van A

Porque
omdat
No porque +subj
niet omdat
Puesto que          
aangezien
Ya que                     
aangezien
Dado que
gegeven dat
El hecho de que +subj
het feit dat
A causa de   
als gevolg van
Debido a (que)
ondanks dat
Gracias a (que)
dankzij
Pues               
omdat (gebruik meer gecultiveerd)
Como*
gezien (meer in spraak met een kritische toon)
Por + infinitivo
om, voor (bijv. iets doen om iets te krijgen)

*como is met indicativo een causaal voegwoord. Als het met subjuntivo gaat, dan is het een conditioneel voegwoord dat je in de groep condicionales later hier kunt zien.


Gevolg (consecutivos): B is gevolg van A


Así que       
zodat
Entonces
dus
Por eso
daardoor
Por consiguiente
daardoor
Por lo tanto
daarom (begin van zin)
Conque
daarom (meer gebruik in oraal)
De ahí que +subj
en vandaar
De modo/manera/forma que*  
Op zodanige manier dat

*De laatste voegwoorden met indicativo betekenen "op zodanige manier dat". Met subjuntive is de betekenis "opdat" (voegwoord finalidad).


Voorwaarde (condicionales): B is voorwaarde voor A


Si**      
als
Siempre que +subj
alleen als
Siempre y cuando +subj
alleen als
Con tal (de) que +subj
alleen als
En caso de que +subj
in het geval dat
Con la condición que +subj
alleen op voorwaarde dat
Mientras +subj
alleen terwijl (als voorwaarde)
Con que +subj
het is voldoende als
Como* +subj
mocht (mocht je te laat komen, .. - dreigende toon)
De + infinitivo
mocht hebben (mocht ik het geweten hebben, ..)
Por si**
voor het geval dat
Como si +subj imp
alsof

A menos que +subj
tenzij 
A no ser que +subj
tenzij
Excepto que +subj
behalve als
Salvo que +subj
behalve dat

* Como met indicativo is een causaal voegwoord en betekent gezien.
** Si en Por si gaan met indicativo of subjuntivo imperfecto, zie de posts Als Hypothese ..., voor gebruik van beide vormen. 

Meer details over het gebruik van deze voegwoorden kun je vinden in: 
Doel (finalidad): B is het doel van A

Para que +subj
opdat
A fin de que +subj
met het doel dat
Con el proposito de +subj
met het doel dat
Con el fin de que +subj
met het doel dat
De modo/forma/manera que +subj
op een manier dat


Tegenstelling (de oposición): B is niet verwachte resultaat van A

Pero
maar (niet aan begin van zin)
Sin embargo
maar (begin van zin)
A pesar de
ondanks
Por más/mucho/poco que
hoe veel/weinig dat
Aunque* +ind
ook al
Aunque* +subj
zelfs als
Sino
maar (als voorafgaand een negatief argument wordt verteld)

*Zie voor gebruik van aunque de post over concessieve voegwoorden:Tijd (temporales): A en B volgen elkaar op in tijd

Hieronder laten we de belangrijkste voegwoorden van tijd zien:


Spaanse voegwoorden van tijd

Antes de que +subj
voordat
Cuando*
wanneer, toen
Después de (que)*
nadat
Desde que*
vanaf
Apenas, en cuanto *
zodra
Ni bien*
zodra (juist op het moment, oraal gebruik)
No bien*
zodra (juist op het moment, schriftelijk gebruik)
Hasta que*
totdat
Mientras, Al mismo tiempo que*
Terwijl op dat moment
Según, a medida que*
Terwijl gedurende
Una vez que*
Eenmaal als

* Met deze woorden kun je de indicativo en subjuntivo gebruiken. Indicativo is als het al gebeurd is, nu gebeurt of onhankelijk van een moment zoals "elke keer" of "altijd". 
Subjuntivo gebruik je hier als het mogelijk nog gaat gebeuren en dus nog niet gebeurd is. Je kunt met de subjuntivo vaak "zodra + gaan" het voegwoord vervangen.

Voorbeeld:
  • Cuando vienes a Buenos Aires siempre tienes que visitarme. > Wanneer je naar Buenos Aires komt, moet je me (altijd) bezoeken. (indicativo)
  • Cuando vengas a Buenos Aires tienes que visitarme. > Zodra je naar Buenos Aires gaat komen, moet je me bezoeken.

Zie gebruik subjuntivo voor meer details: Gebruik Subjuntivo.
Plaats: A en B zijn aan elkaar plaats gerelateerd

Donde
waarStad Bogota in Colombië
Stad Bogota in Colombië

Geen opmerkingen: